Nowe ogłoszenia

Załącznik dotyczący danych osobowych [po ukraińsku]

Mając na uwadze wejście w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że:

TUTAJ TŁUMACZENIE

Беручи до уваги набуття чинності положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і щодо вільного руху таких даних та скасування Директиви 95/46 /WE (загальне положення про захист даних, надалі: „RODO„), а також Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Dz. U. 2018 poz. 1000) , ми хотіли б повідомити Вам, що:

      – Państwa dane są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji ściśle określonego celu tj. usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez biuro nieruchomości ALL-House.pl, prowadzone przez firmę ISS (ul. Bartosza Głowackiego 25-27 lok. 10a, 45-110 Opole NIP 7542647569) reprezentowaną przez Marcina Kapinosa, e-mail: biuro@all-house.pl, tel. 881 783 080

TUTAJ TŁUMACZENIE 

Ваші дані збираються та обробляються для реалізації чітко визначеної мети, тобто надання посередницьких послуг з нерухомості (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), агенством нерухомості ALL-House.pl, якою керує компанія ISS (ul. Bartosza Głowackiego 25 -27 lok. 10a, 45-110 Opole NIP 7542647569) в особі Marcina Kapinosa, електронна пошта: biuro@all-house.pl, тел. 881 783080

      – Administrator dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, czy też wykorzystaniem.

TUTAJ TŁUMACZENIE

      – Адміністратор докладає всіх зусиль для забезпечення необхідних фізичних, технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від знищення, втрати, зміни, несанкціонованого доступу, розголошення або використання відповідно до чинних норм.

       – Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane tylko przez czas niezbędny do właściwej realizacji umowy, wynikających z niej roszczeń oraz przepisów podatkowych. Nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji prawnie lub racjonalnie uzasadnionych np. współrealizacja transakcji, usługi notarialne, księgowe, podatkowe, pośrednictwa finansowego).

TUTAJ TŁUMACZENIE

Ваші дані зберігатимуться та оброблятимуться лише протягом часу, необхідного для належного виконання договору, позовних вимог що виникають з договору та податкових норм. Вони не передаватимуться зовнішнім особам, за винятком правових або раціонально обгрунтованих ситуацій, наприклад, співвиконання транзакцій, послуги нотаріуса, бухгалтерії, податкового та фінансового посередництва.

      – Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

TUTAJ TŁUMACZENIE

Адміністратор не передає персональні дані за межі Європейського економічного простору.

      – przysługuje Państwu prawo do wglądu, zmiany oraz przeniesienia swoich danych osobowych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i możliwość wniesienia skargi dotyczącej prawidłowości przetwarzania danych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TUTAJ TŁUMACZENIE

Ви маєте право огляду, зміни та передачі своїх персональних даних, а також вимагати припинення їх обробки та можливості подання скарги щодо правильності обробки даних до контролюючого органу, тобто Управління захисту персональних даних.

      – szczegóły dotyczące formy i stosowanych procedur zapewniających ochronę danych osobowych wraz z wykazem podmiotów, którym te dane mogą być udostępnione, a także okoliczności uzasadniających ten fakt, zostały zawarte w wewnętrznej polityce prywatności, który to dokument może być udostępniony na Państwa życzenie w formie papierowej lub elektronicznej.

TUTAJ TŁUMACZENIE

подробиці щодо форми та процедур, що використовуються для забезпечення захисту персональних даних, а також перелік організацій, яким ці дані можуть бути розкриті, а також обставини, що обґрунтовують цей факт, включені до внутрішньої політики конфіденційності, документ якої надається за вашим запитом у паперовій або електронній формі.

Oświadczam, że zapoznałem się z w/w dokumentem, zrozumiałem jego treść, którą akceptuję i równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Я заявляю, що прочитав вищезазначений документ, зрозумів його зміст, який я приймаю, і одночасно даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою реалізації договору про посередницьку діяльність з нерухомості.