Nowe ogłoszenia

Działka na sprzedaż Dobrzeń Wielki Gustawa Morcinka – 58 000 zł

G.6840.10.2021 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 9 lutego 2022 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej L.p.: 1 Oznaczenie nieruchomości: obręb, nr działek, arkusz mapy, nr księgi wieczystej: Dobrzeń Wielki, dz. 3290/419 ark. mapy 3, OP1O/000pokaż telefon Powierzchnia [ha]: 0,0718 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: ZP –tereny zieleni publicznej urządzonej, WS – tereny wód śródlądowych Cena wywoławcza netto [zł]: 58 000,00 Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opis nieruchomości: Działka położona jest w miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. Morcinka. Stanowi pas zieleni pomiędzy drogą a terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przebiegającym przy tym terenie rowem melioracyjnym częściowo wchodzącym w jej skład. Teren zlokalizowany jest w obniżeniu w stosunku do istniejącej drogi, zagospodarowany jest zielenią niską. Otoczenie bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren w miarę równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłociąg. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: ŁIV - 0,0633 [ha], w – 0,0085 [ha]. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Wadium ustala się w wysokości 7 000,00 zł I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 9:00 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 00pokaż telefon, do dnia 03 lutego 2022 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy) oraz złożenie stosownych dokumentów, o których mowa niżej. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS), 3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów, 4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, 6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim), 7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). Dokumenty z punktów 2-7 powinny być dostarczone nie później niż na 30 min przed godziną przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 pokaż telefon wew. 122. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki /-/ Piotr Szlapa Kontakt: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki tel: 77 pokaż telefon wew. 122 ug@dobskontaktuj się Numer oferty: 31863/3186/OGS