Nowe ogłoszenia

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY [PO UKRAIŃSKU]

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy.

TUTAJ TŁUMACZENIE

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, укладеного поза приміщеннями підприємства (відповідно до Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів, Закон про державні права 2014, пункт 827). Право на розірвання договору.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  TUTAJ TŁUMACZENIE                                                                                 Ви маєте право відмовитись від цього договору протягом 14 днів, не вказавши жодної причини.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. TUTAJ TŁUMACZENIE                                          Термін відмови від договору закінчується через 14 (чотирнадцять) днів з дати укладення договору.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować biuro ALL-House, Głowackiego 25-27 lok. 10a, 45-110 Opole o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na następujący adres: ALL-House, Głowackiego 25-27 lok. 10a, 45-110 OpoleTUTAJ TŁUMACZENIE                                                                                  Щоб скористатися правом на розірвання договору, Ви повинні повідомити ALL-House, Głowackiego 25-27 lok. 10а, 45-110 Opole про своє рішення відмовитись від цього договору шляхом однозначної заяви у формі листа, надісланого поштою за адресою: ALL-House, Głowackiego 25-27 lok. 10а, 45-110 Opole
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  TUTAJ TŁUMACZENIE                                                                                 Ви можете скористатися зразком повідомлення про розірвання договору, але це не є обов’язковим.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  TUTAJ TŁUMACZENIE                                                                                     Для того, щоб дотриматися крайнього терміну для відмови від договору , Вам достатньо надіслати інформацію щодо здійснення вашого права на розірвання договору до закінчення терміну розірвання договору.