Nowe ogłoszenia

Umowa [PO UKRAIŃSKU]

W ramach niniejszej Umowy Pośrednik zobowiązuje się do podjęcia czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Pośrednikowi na warunkach i w wysokości określonej w niniejszej umowie. Przez czynności pośrednictwa rozumie się wszelkie działania podjęte przez Pośrednika mające na celu umożliwienie sprzedaży nieruchomości przez Zamawiającego.
TUTAJ TŁUMACZENIE

Відповідно до цього договору  Посередник зобов’язується здійснити посередницьку діяльність, спрямовану на укладення договору купівлі-продажу нерухомості Замовника, а Замовник зобов’язується виплатити винагороду Посереднику на умовах та в розмірі, зазначених у цьому договорі. Під посередницькою діяльністю розуміється вся діяльність, яку здійснює Посередник, спрямована на можливість продажу Замовником нерухомості.

Pośrednik oświadcza, że posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej w PZU (numer polisy 1057656804; 25 000 EUR).
Zamawiający i pośrednik ustalają, że wynagrodzenie za czynności objęte niniejszą umową wynosi: ……….netto ceny sprzedaży Nieruchomości.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Посередник заявляє, що у нього є страхування цивільно-професійної відповідальності в PZU (поліс № 1057656804; 25 000 євро). Замовник та посередник погоджуються, що винагорода за діяльність, яка охоплюється цим договором, становить: ……. нетто від ціни продажу Нерухомості.
Ustalona w pkt 3 prowizja zostanie zapłacona w wysokości  50% w dniu podpisania umowy Przedwstępnej, a kolejne 50% w dniu podpisania Aktu Notarialnego. W przypadku braku podpisania Umowy Przedwstępnej całość prowizji musi zostać wpłacona w dniu podpisani Aktu Notarialnego. Po tym terminie zostaną doliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Комісія, зазначена в п.3, буде виплачена у розмірі 50% в день підписання Попередньої угоди та ще 50% в день підписання Нотаріального акту.Якщо Попередня угода не підписана, вся комісія повинна бути сплачена в день підписання Нотаріального акту. Після цієї дати будуть додані встановлені законом відсотки за затримку. 
Obowiązek zapłaty ustalonej prowizji istnieje również w przypadku, gdy :
1. Zamawiający po skojarzeniu z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika zawrze z nim – po uprzednim Poinformowaniu Pośrednika – umowę sprzedaży w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia skojarzenia lub od dnia rozwiązania umowy, gdy została ona rozwiązana przed upływem okresu , na jaki została zawarta.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Обов’язок сплатити узгоджену комісію також існує у випадку:
1. Між Замовником та підрядником Посередника, протягом 12 місяців з дати укладення чи з дати розірвання договору, який було припинено до закінчення строку, на який він був укладений -після повідомлення Посередника – буде укладений договір купівлі-продажу 
2. Zamawiający zawrze umowę sprzedaży za pośrednictwem innego biura z kontrahentem wskazanym uprzednio przez Pośrednika
TUTAJ TŁUMACZENIE
Замовник укладе договір купівлі-продажу із підрядником, попередньо вказаним Посередником, користуючись послугами іншої агенції.

3. Umowę sprzedaży w imieniu Zamawiającego lub na jego rzecz – z kontrahentem wskazanym uprzednio przez Pośrednika zawrze pełnomocnik (w tym będący adwokatem lub radcą prawnym), osoba bliska, osoba fizyczna lub prawna bądź inny podmiot gospodarczy, którego Zamawiający jest udziałowcem lub członkiem zarządu, pracownikiem lub osobą pozostającą w relacjach służbowych bądź prywatnych.

TUTAJ TŁUMACZENIE

Укладення договору купівлі-продажу між підрядником вказаним Посередником та від  імені Замовника, його довіреною особою (включаючи адвоката або юридичного консульта), близькою особою, фізичною або юридичною особою або іншим суб’єктом господарювання у якому Замовник є ​​акціонером або членом правління, співробітником або особою у ділових або приватних відносинах.

4. Zamawiający przekaże ofertę osobie trzeciej – fizycznej lub prawnej, która kupi przedmiot oferty wskazanej uprzednio przez przedsiębiorcę (przetłumaczone jako Posrednik). Ponadto Pośrednik może dochodzić od Zamawiającego odszkodowania za poniesioną szkodę związaną z rozpowszechnianiem przez Niego otrzymanych ofert.

Замовник передасть пропозицію третій стороні – фізичній або юридичній, яка придбає предмет пропозиції, попередньо вказаної Посередником. Крім того, Посередник може вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок поширення отриманої ним інформації.

 

5. Dojdzie do kupna przez Zamawiającego w imieniu własnym lub na jego rzecz (w rozumieniu postanowień §6 pkt 3) udziałów spółki, której składnikiem majątku jest nieruchomość wskazana przez Pośrednika; prowizja w takim przypadku zostanie naliczona od ceny ofertowej nieruchomości, a w przypadku braku ceny ofertowej sprzedaży, od jej wartości. Ponadto prowizja jest należna Pośrednikowi w przypadku leasingu przez Zamawiającego nieruchomości wskazanej przez Pośrednika; w takim przypadku prowizja liczona będzie od ceny ofertowej nieruchomości.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Замовник придбає від свого імені (як визначено у § 6, пункт 3) акції компанії, майном яких є майно, зазначене Посередником; У такому випадку комісія буде нарахована на ціну нерухомості, а за відсутності ціни пропозиції нерухомості- на її ринкову вартість. Крім того, комісія виплачується Посереднику у разі лізингу Замовником нерухомості, зазначеної Посередником; у такому випадку комісія буде розрахована від ціни на нерухомість.

6. Nieruchomość wskazana przez Pośrednika zostanie wniesiona aportem przez Sprzedającego do firmy Kupującego (z uwzględnieniem postanowień §6 pkt 3); prowizja w takim przypadku zostanie naliczona od ceny ofertowej nieruchomości (a w przypadku braku ceny ofertowej od jej wartości).

TUTAJ TŁUMACZENIE

Нерухомість, вказана Посередником,                                                                                                                        (з урахуванням положень §6 пункту 3); У такому випадку комісія стягується від встановленої ціни на майно (а за відсутності ціни пропозиції з його вартості).

7. Dojdzie do podpisania przez Zamawiającego umowy najmu / dzierżawy z klientem wskazanym przez Pośrednika Prowizja należna Pośrednikowi w takim przypadku wyniesie równowartość 100% średniego jednomiesięcznego czynszu z tytułu pośrednictwa w Najmie / Dzierżawie i będzie płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu / dzierżawy. Zapłacenie w/w prowizji z tytułu najmu / dzierżawy nie wpływa na zobowiązanie Zamawiającego z tytułu ew. pośrednictwa w kupnie wskazanej nieruchomości wg postanowień §4, §5, §6.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Замовник підпише договір оренди/найму житла з клієнтом, зазначеним Посередником. У цьому випадку за посередницькі послуги в оренді житла комісія, що виплачується Посереднику, становитиме еквівалент 100% середньомісячної орендної плати. Комісія підлягає сплаті не пізніше дати підписання договору оренди/найму. Сплата вищезазначеної комісії за оренду / оренду житла не впливає на зобов’язання Замовників щодо можливого посередництва у придбанні зазначеного нерухомого майна відповідно до положень §4, §5, §6.
Pominięcie Pośrednika w przeprowadzeniu transakcji dotyczącej przedmiotu wskazanego przez niego, udostępnienie otrzymanej oferty osobie trzeciej, która dokona transakcji dotyczącej przedmiotu tej umowy, powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w pkt. 4, przy czym wynagrodzenie procentowe liczone jest od ceny ofertowej nieruchomości wskazanej w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Здійснення будь-яких операцій щодо зазначеного Посередником майна, без участі Посередника та надання доступної інформації третій стороні, яка здійснить операцію щодо предмету цієї угоди, зобов’язує  Замовника сплатити неустойку в розмірі 100% винагороди, зазначеної в пункті 4, де відсоток винагороди обчислюється від ціни пропозиції нерухомості, зазначеної в додатку 3 до цього договору.
Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy. Jeżeli w czasie trwania umowy nie dojdzie zawarcia umowy transakcyjnej (przetlumacz. jako umowa kupna-sprzedarzy), może być wypowiedziana przez strony w każdym czasie w formie pisemnej lub e-mailowej na adres: biuro@all-house.pl z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiejkolwiek przyczyny nie skutkuje wobec wcześniej pobranych od Pośrednika ofert chyba, że od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia upłynęło więcej niż 12 miesięcy.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Договір укладається на 12 місяців. Якщо протягом строку дії договору, не буде підписано угоди купівлі-продажу, вона може бути розірвана сторонами в будь-який час письмово або електронною поштою на адресу: biuro@all-house.pl із 14-денним періодом попередження. Розірвання договору, чи його закінчення з будь-якої причини не впливає на отримані раніше пропозиції від Посередника, якщо не минуло більше 12 місяців з дати його розірвання чи закінчення.
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku ,,o prawach konsumenta” Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli umowa została zawarta poza siedzibą biura Pośrednika. Stosowny wzór odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Відповідно до Закону від 24 червня 2014 року „Про права споживачів” Замовник має право відмовитись від цього договору, не вказавши жодних причин протягом 14 днів з дати його укладення, якщо договір був укладена поза офісом Посередника. Відповідний зразок відмови від договору є в додатку № 4 цього договору.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Будь-які зміни до цього договору можуть бути внесені лише в письмовій формі, інші вважаються недійсними.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
TUTAJ TŁUMACZENIE
Договір складено у двох однакових примірниках, по одному для кожної сторони.
Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.
Спірні питання, що виникають з цього договору, будуть вирішуватися судом, відповідним до місця розташування майна.